0 "ယၢၼ်" ၶိူဝ်းသႅၼ် (ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ)ပပ်ႉယၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉပိုၼ်း ဢၼ်တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢၢၼ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေႁူႉ လွင်ႈဝႃႈပိုၼ်းႁဝ်းတႄႇမႃးတီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ လူၺ်ႈၽႂ်ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း "ႁ"ၸဵတ်းတူဝ်မီးၶေႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉမႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်သေ ၶိုၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇတႆးၵူႈၵေႃႉ (ၵမ်ႈၽွင်ႈ) တႆးၵူႈတီႈ (ၵမ်ႈၽွင်ႈ) သမ်ႉပေႃးတေလႆႈဢၢၼ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင်ဢိတ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်း ၿႃးၶူတ်ႉ (မၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈ) သေ ယူႇတီႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်မၢႆၿႃးၶူတ်ႉၼႆႉသေလႄႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ပိုၼ်းလွင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉယူႇ

ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း မွၵ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈထိ 3 ၶွင်လိူၼ်ၵျႃၼ်ႇ ပီ 2012 ၼႆႉၵေႃႈ ပပ်ႉယၢၼ် တေဢိတ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈသင်ႇသိုဝ်ႉမႃးလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢီးမေးလ်တီႈတိတ်းတေႃႇ ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ 
ၵႃႈၶၼ်ၼိုင်ႈပပ်ႉ 7 တေႃႇလႃႇ (ငိုၼ်းထႆး 200 ဝၢတ်ႇ) ဢမ်ႇပႆပႃးၵႃႈသူင်ႇ

ယွၼ်းႁႂ်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ယူႇလီမီးငိုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေၵမ်း
မိူင်းသႅၼ်ႁုၼ်ႇမႂ်ႇ

[Read More...]


0 တိတ်းတေႃႇတိတ်းတေႃႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉဢေႃႈ
monghsen.hounmai@gmail.com
[Read More...]


0 မိူင်းသႅၼ်ႁုၼ်ႈမႂ်ႇမိူင်းသႅၼ်ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ သူင်ၵျိုၵ်ႈလွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇလႅင်းသေ ၶိုၼ်းမႃးတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တေမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ
[Read More...]


0 By Elections in Myanmar 201229 MAR 12 THAILAND ; 1 of3  ; Late Night Breaking News ; Thai PBS ; By Elections in Myanmar 2012

[Read More...]


0 Burma Election 2010: Interview Tai elders by a youth group
There are also some useful information from the video interviewing Tai elders
kindly click Play if you want to learn more:


Burma Election 2012: Part One


Burma Election 2012: Part Two


Burma Election 2012: Part Three

Burma Election 2012: Part Four


Burma Election 2012: Part Five[Read More...]


0 Lesson learned: Interview Nang Khur HsenFrom the end of the year 2011 until now, there are many things happen or change. Especially in Burma. The government start talking with the ethnic arm groups including Tai.

Regarding with this, a group of youth made question to a famous author.
If you are interested in view, just click the video link below.

Part One:
Lesson learned: Interview Nang Khur Hsen
Part Two:
Lesson Learned: Interview Nang Khur Hsen 


Hope, you gain something important
Not only for you but for your nation!

Mysoong kha

Monghsen Hounmai
[Read More...]


0 Monghsen HounmaiMonghsen Hounmai is the group of young people from Mong Tai living oversea and love to learn especially the issue concerning with us.
[Read More...]


 

Recent Comments

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Monghsen Hounmai Converted into Blogger Template by HackTutors